"Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Община Русе, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически"

Обособена позиция №3: "Детски ясли"