Image
 
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

BG05M9OP001-2.010-0211-C01

Договор за безвъзмездна финансова помощ:

"Създаване и функциониране на Ресурсен център за социализация и интеграция на лица от уязвими социални групи" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

Стойност на договора: 175 025,00 лв.
Размер на европейско финансиране: 148 771,25 лв. и размер на национално финансиране: 26 253,75 лв.

За повече информация прочете ТУК

“НАД ДИЗАЙН“ ЕООД  е създадено на 11.02.2015г. с основен предмет на дейност производство, монтаж и продажба на вътрешния пазар на мебели. Дружеството участва в обществени поръчки по смисъла на закона за обществените поръчки и имa подписани, както и вече изпълнени договори с държавни учреждения за изработване на различни видове мебели, съобразно изискванията на Възложителите.
Дружеството е регистрирано в Агенцията за хора с увреждания като специализирано предприятие по смисъла на чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Прочетете още...