За проекта

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

BG05M9OP001-2.010-0211-C01

Договор за безвъзмездна финансова помощ:

“Създаване и функциониране на Ресурсен център за социализация и интеграция на лица от уязвими социални групи“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.

Стойност на договора: 175 025,00 лв.
Размер на европейско финансиране: 148 771,25 лв. и размер на национално финансиране: 26 253,75 лв.

Проектът се реализира с цел създаване на ново социално предприятие и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Проектът ще се реализира за период от 15 месеца,като ще се осигури работна заетост и условия за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими социални групи за срок от 12 месеца.
по проекта ще бъдат наети лица от следните целеви групи: лица с увреждания, безработни до 29 години, безработни над 54 години и безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.

Дейностите който ще се реализират са свързани с идентифициране и подбор на 12 лица за работа в социалното предприятие, създаване и функциониране на социално предприятие, създаване на Център за комплексни услуги, закупуване на оборудване, социален маркетинг и популяризиране на социалното предприемачество и социалната икономика.

Основната цел на проектното предложение е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа на социалното включване на уязвими групи чрез създаване на социално предприятие в сферата на производство на мебели.

Проектът е насочен към предоставяне на комплекс от мерки, целящи чрез реализиране на стопанска дейност на новосъздаденото социално предприятие да се постигне максимален социален ефект за целевите групи-осигуряване на трудова заетост, професионална реализация и възможност за социално включване на 12 лица от целевите групи.